Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 
CHOJNOWSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE

Chojnowski zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.chzgkim.chojnow.eu

Data publikacji: [ 2021-10-22 ]. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-10-22 ].

Status strony internetowej pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-10-22 ]. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Edward Kośnik, sekretariat@chzgkim.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76-81-88-370 lub 76-81-88-371 (w przypadku osób niesłyszących lub słabosłyszących przy pomocy osoby trzeciej). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Można również skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie ChZGKiM od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek Chojnowskiego Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
• ChZGKiM dysponuje parkingiem jednak bez wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. 
• Wejście do budynków z poziomu chodnika. 
• Wejście do budynku Biura Obsługi Klienta jest wyposażone w podjazd. Za drzwiami wejściowymi znajduje się niewielkie pomieszczenie tzw. wiatrołap, następne drzwi i dalej dostęp do szerokiej sali  obsługi klienta.
• Schody klatki schodowej, prowadzącej do biur znajdujących się na piętrze, nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność, są wyposażone w poręcze. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
• Do budynku można wejść z psem asystującym.
• Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze i nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia na stronie internetowej www.chgkim.chojnów.eu

Strona internetowa www.chzgkim.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:
Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
•  HTML 5
• WCAG 2.0 (poziom AA)
Kompatybilność:
• Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
• Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 
• Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej. 
• Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki.
Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:
• zmiana wielkości czcionki,
• zmiana kontrastu,
• większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
• całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Pomoc w nawigacji:
Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Skróty klawiaturowe
CTRL+U - Menu dostępności 

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.
Serwis nie jest wyposażony w inne skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (2.07 Mb)


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie