KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chojnowski Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. Drzymały 30,
59-225 Chojnów

  2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 e-mail: aleksandra@eduodo.pl      lub       iod@eduodo.pl


3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,       w celu:

 a) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy,

 b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak:

- wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych

- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji

- wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa

c) wykonania zadań realizowanych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu

- ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy

- realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych

- powiadomienia Pani/Pana o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii, powiadomienia o ewentualnym skażeniu wód, czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia wody, co stanowi również Pani/Pana interes – Art. 6 ust. 1 lit. f, ale też Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym)

 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Zakładu,

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach   o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

 6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

     - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

     - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

e)  do przenoszenia danych,

f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

 9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

 

              15.10.2018 r.

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (13.49 kb)


12.09.2019 r.

Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę (92.50 kb)

Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie