Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


     Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, jako zakład budżetowy    
Gminy Miejskiej Chojnów , powstał na podstawie Uchwały Nr XXIX / 180 / 94 Rady            
Miejskiej w Chojnowie z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu                
budżetowego pod nazwą Chojnowski Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej, zmienionej       
Uchwałą Nr XXXIX / 164 / 98 z dnia 12 lutego 1998 r, Uchwałą Nr VIII / 55 / 99 z dnia       
12 kwietnia 1999 r i Uchwałą Nr XIII / 75 / 99 z dnia 24 sierpnia 1999 r.               
Uchwałą Nr XXXIII / 173 / 2000 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 29 grudnia 2000 r.       
nadano statut Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.           
Zakład gospodaruje mieniem komunalnym, przekazanym w zarząd.               

Przedmiotem działalności zakładu jest:

                           
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu           
  Gminy Miejskiej Chojnów,                                   
- utrzymanie i eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej,                   
- wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,                       
- świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych,               
- utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków,                       
- utrzymanie czystości na terenie miasta, zimowe utrzymanie miejskich ulic i placów,
- utrzymanie i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych,               
- odbiór odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości i najemców       
  lokali mieszkalnych i użytkowych,                               
- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych,                       
- administrowanie posesjami i budynkami,                          
- świadczenie usług komunalnych i mieszkaniowych.                       


     Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kieruje Dyrektor       
Zakładu, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez       
Burmistrza Miasta Chojnowa.


Liczba zatrudnionych - 73 pracowników


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie