Aktualności

Ogłoszenie - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Michała Drzymały nr 30, 59-225 Chojnów ogłasza przetarg nieograniczony na :Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej nr 6 w Chojnowie. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.07.2013r. Zamawiający posiada projekt budowlany do wglądu w siedzibie zamawiającego przy ul. Drzymały 30 II piętro pokój nr 3.( oryginał do wglądu ) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed złożeniem oferty wnieść wadium w wysokości :1500 zł (słownie :jeden tysiąc pięćset złotych ) do dnia 09.05.2013 r. do godz. 10.00 (termin do którego pieniądze powinny znajdować się na koncie Zamawiającego.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie , oferta powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA – „. Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej nr 6 w Chojnowie z dopiskiem: - nie otwierać przed 09.05. 2013r. do godz. 1100
data publikacji: 2013-04-17 08:49
 
OGŁOSZENIE : Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolnośći 10 w Chojnowie zaprasza do składnia ofert na : Remont dachu ceramiczno papowego ( I część )
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Wolności 10 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na :Remont dachu ceramiczno – papowego, budynek mieszkalny przy ul. Wolności 10 w Chojnowie ( I część ). Termin wykonania robót : do 15.07.2013r. Oferty należy składać do dnia 29.04.2013 r. do 10oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Remont dachu ceramiczno – papowego, budynek mieszkalny przy ul. Wolności 10 w Chojnowie ( I część )
data publikacji: 2013-04-12 13:12
 
OGŁOSZENIE: Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Dyrektor Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30 tel. 0-76 81 88 370 ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: chzgkim.chojnow.eu , www.bip.chojnow.net.pl , Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego /Sekretariat/ do dnia 10-04-2013r. godz. 10 00 Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Drzymały 30 pokój nr 4 -II p. 10 -04-2013r. godz. 10 30
data publikacji: 2013-03-27 13:01
 
Uwaga! Przerwa w dostawie wody w nocy z soboty na niedzielę ( 23.03.2013 ÷ 24.03.2013 ) w godz. 22:30-7:00
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z prowadzoną inwestycją miejską polegającą na wymianie starych i awaryjnych odcinków sieci wodociągowej konieczne jest przeprowadzenie wpięcia kolejnego odcinka nowo położonej sieci w ulicy Lubińskiej do istniejącej magistrali miejskiej. W związku z tym nastąpi przerwa w dostawie wody: w nocy z soboty na niedzielę ( 23.03.2013 ÷ 24.03.2013 ) od godz. 22:30 do godz. 07:00 przerwa w dostawie wody w/w dniu będzie dotyczyć następujących ulic; Legnicka od nr 67 aż do nr 103, Okrzei, Żeromskiego, Nowa, Goleszańska, Baczyńskiego, Broniewskiego, Staffa, Kruczkowskiego, Tuwima, Przelot, Lubińska, Drzymały, Paderewskiego od skrzyżowania z ulicą Legnicką do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, Grunwaldzka, Chrobrego 2-8, Kilińskiego 33, Kochanowskiego ChZGKiM uprzejmie przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas przepinania sieci.
data publikacji: 2013-03-21 11:58
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Chopina 4 w Chojnowie zaprasza do składania ofert : Remont dachu zmiana pokrycia ceramicznego na blacho dachówkę
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Chopina 4 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na : Remont dachu zmiana pokrycia ceramicznego na blacho dachówkę budynek mieszkalny przy ul. Chopina 4 w Chojnowie. PRZEDMIAR DO WGLĄDU /w siedzibie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Drzymały 30 , II piętro pokój nr 3/.Termin wykonania robót : do 31.07.2013r. Oferty należy składać do dnia 10.04.2013 r. do 10oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Remont dachu zmiana pokrycia ceramicznego na blacho dachówkę budynek mieszkalny przy ul. Chopina 4 w Chojnowie” Ofertę wraz z załącznikami , przedmiarem i projektem budowlanym są dostępne na stronach : www.chzgkim.chojnow.eu , www.bip.chojnow.net.pl a także można odebrać osobiście w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 59-225 Chojnów ul. Drzymały 30 II piętro pokój nr 3
data publikacji: 2013-03-21 10:35
 
<< nowsze | 36  | 37  | 38  | 39  | 40 | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie