Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez CHZGKiM
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach administrowanych i zarządzanych zgodnie z przepisami Ustawy Prawa Budowlanego ( art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane) W ofercie należy podać cenę za 1 lokal Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać do dnia 17.07.2013 r. do 10:oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać –oferta - roczne przeglądy instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez CHZGKiM w Chojnowie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawa Budowlanego ( art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane)
data publikacji: 2013-07-08 10:55
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 7 w Chojnowie zaprasza do składania ofert
Wsólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 7 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na : Remont dachu papowego , budynek mieszkalny przy ul. Wolności 7 w Chojnowie .Zamawiający dysponuje przedmiarami robót ( które załącza jako materiał pomocniczy /zał. nr 1/) oraz projektem budowlanym. Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Wszystkie wymiary oraz zakres prac należy sprawdzić na budowie. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie , powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi. Termin wykonania robót : do 30.09.2013r. Oferty należy składać do dnia 22.07.2013 r. do 10: oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Remont dachu papowego, budynek mieszkalnyprzy ul. Wolności 7 w Chojnowie " otwarcie złożonych ofert - 22.07.2013r. o 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Drzymały 30 , pok. nr 4.
data publikacji: 2013-07-02 14:19
 
OGŁOSZENIE - Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ulicy Grottgera 2 w Chojnowie, remont dachu i elewacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie .
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30 59-225 Chojnów ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ulicy Grottgera 2 w Chojnowie, remont dachu i elewacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.10.2013r. Zamawiający posiada projekt budowlany do wglądu w siedzibie zamawiającego przy ul.Drzymały 30 II piętro pokój nr 3.( oryginał do wglądu ). Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed złożeniem oferty wnieść wadium w wysokości : 3.700,00 zł (słownie : trzy tysiące siedemset złotych) (tj. ul .Komuny Paryskiej 15 -1.200,00 zł, ul .Grottgera 2 - 2.500,00) do dnia 23.07.2013r. do godz. 10.00 (termin do którego pieniądze powinny znajdować się na koncie Zamawiającego.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie , oferta powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA –Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ulicy Grottgera 2 w Chojnowie, remont dachu i elewacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Komuny Paryskiej 15 w Chojnowie z dopiskiem:- nie otwierać przed 23.07.2013r. do godz. 11: 00
data publikacji: 2013-07-02 14:10
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie zaprasza do składania ofert
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Reja 5 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na : Wzmocnienie ścian , fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Reja 5 w Chojnowie. Zamawiający dysponuje przedmiarami robót ,które załącza jako materiał pomocniczy /zał. nr 1/. Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Wszystkie wymiary oraz zakres prac należy sprawdzić na budowie. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie , powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi.Termin wykonania robót : do 31.08.2013r. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać do dnia 14.06.2013 r. do 10:oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Wzmocnienie ścian , fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego przy ul. Reja 5 w Chojnowie” Otwarcie złożonych ofert - 14.06.2013r. do 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Drzymały 30 , pok. nr 4.
data publikacji: 2013-06-14 12:34
 
Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach administrowanych przez CHZGKiM oraz w pomieszczeniach biurowych w siedzibie CHZGKiM
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony: Wymiana istniejących okien na okna PCV/dot. mieszkań administrowanych przez CHZGKiM oraz w pomieszczeniach biurowych w siedzibie CHZGKiM. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 59-225 Chojnów ul. Drzymały 30 II piętro pokój nr 3. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chzgkim.chojnow.eu www.bip.chojnow.net.pl Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 59-225 Chojnów ul. Drzymały 30 II piętro Sekretariat.Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA – „.WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN NA OKNA PCV W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ C H Z G K i M ORAZ W SIEDZIBIE CHZGKIM” z dopiskiem: - nie otwierać przed 27.06. 2013r. do godz. 1000
data publikacji: 2013-06-07 13:26
 
<< nowsze | 34  | 35  | 36  | 37  | 38 | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie