Aktualności

Wymiana istniejących okien na okna PCV w mieszkaniach administrowanych przez CHZGKiM oraz w pomieszczeniach biurowych w siedzibie CHZGKiM
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony: Wymiana istniejących okien na okna PCV/dot. mieszkań administrowanych przez CHZGKiM oraz w pomieszczeniach biurowych w siedzibie CHZGKiM. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 59-225 Chojnów ul. Drzymały 30 II piętro pokój nr 3. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chzgkim.chojnow.eu www.bip.chojnow.net.pl Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 59-225 Chojnów ul. Drzymały 30 II piętro Sekretariat.Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA – „.WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN NA OKNA PCV W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ C H Z G K i M ORAZ W SIEDZIBIE CHZGKIM” z dopiskiem: - nie otwierać przed 27.06. 2013r. do godz. 1000
data publikacji: 2013-06-07 13:26
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Reja 5 w Chojnowie zaprasza do składania ofert
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Reja 5 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na : Wzmocnienie ścian , fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Reja 5 w Chojnowie. Zamawiający dysponuje przedmiarami robót ,które załącza jako materiał pomocniczy /zał. nr 1/. Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Wszystkie wymiary oraz zakres prac należy sprawdzić na budowie. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie , powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi.Termin wykonania robót : do 31.08.2013r. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać do dnia 14.06.2013 r. do 10:oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Wzmocnienie ścian , fundamentów i balkonów budynku wielorodzinnego przy ul. Reja 5 w Chojnowie” Otwarcie złożonych ofert - 14.06.2013r. do 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Drzymały 30 , pok. nr 4.
data publikacji: 2013-05-24 11:56
 
Przerwa w dostawie wody 22.05.2013-23.05.2013 (w godz. 22:00-04:00)
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z prowadzoną inwestycją miejską polegającą na wymianie starej i awaryjnej sieci wodociągowej w ul. Krótkiej konieczne jest przeprowadzenie wpięcia nowo położonej sieci do istniejącej magistrali miejskiej. W związku z tym nastąpi przerwa w dostawie wody: w nocy z środy na czwartek ( 22.05.2013 ÷ 23.05.2013 ) od godz. 22:00 do godz. 04:00 przerwa w dostawie wody w/w dniu będzie dotyczyć następujących ulic; Krótka, Grodzka, Szpitalna, Kwiatowa, Długosza, Kazimierza Wielkiego, Reja, Matejki, Poźniaków.
data publikacji: 2013-05-22 10:00
 
Przerwa w dostawie wody 04.05.2013-05.05.2013 (w godz. 22:30-07:00)
przerwa w dostawie wody: w nocy z soboty na niedzielę ( 04.05.2013 ÷ 05.05.2013 ) od godz. 22:30 do godz. 07:00 przerwa w dostawie wody w/w dniu będzie dotyczyć następujących ulic; Krótka, Grodzka, Szpitalna, Kwiatowa, Długosza, Kazimierza Wielkiego, Reja, Matejki, Poźniaków, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Wolności, Wojska Polskiego, Sobieskiego, Rzemieślnicza Słowackiego, Krasickiego, Uwaga - ul. Kilińskiego oraz ul. Paderewskiego (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza),
data publikacji: 2013-04-30 19:56
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kościuszki 19 reprezentowana przez : Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu.
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie reprezentowana przez : Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Michała Drzymały nr 30 ogłasza przetarg nieograniczony na : Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 31.07.2013r. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed złożeniem oferty wnieść wadium w wysokości : 1500 zł (słownie :jeden tysiąc pięćset złotych ) do dnia 08.05.2013 r. do godz. 10.00 (termin do którego pieniądze powinny znajdować się na koncie Zamawiającego.Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie która powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA – „Remont dachu ceramiczno – papowego oraz okapu w budynku mieszkalnymprzy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie” z dopiskiem: - nie otwierać przed 08.05. 2013r. do godz. 10:00
data publikacji: 2013-04-17 10:14
 
<< nowsze | 35  | 36  | 37  | 38  | 39 | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie