Aktualności

Przerwa w dostawie wody 04.05.2013-05.05.2013 (w godz. 22:30-07:00)
przerwa w dostawie wody: w nocy z soboty na niedzielę ( 04.05.2013 ÷ 05.05.2013 ) od godz. 22:30 do godz. 07:00 przerwa w dostawie wody w/w dniu będzie dotyczyć następujących ulic; Krótka, Grodzka, Szpitalna, Kwiatowa, Długosza, Kazimierza Wielkiego, Reja, Matejki, Poźniaków, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Wolności, Wojska Polskiego, Sobieskiego, Rzemieślnicza Słowackiego, Krasickiego, Uwaga - ul. Kilińskiego oraz ul. Paderewskiego (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza),
data publikacji: 2013-04-30 19:56
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kościuszki 19 reprezentowana przez : Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu.
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie reprezentowana przez : Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Michała Drzymały nr 30 ogłasza przetarg nieograniczony na : Remont dachu ceramiczno- papowego oraz okapu w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 31.07.2013r. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed złożeniem oferty wnieść wadium w wysokości : 1500 zł (słownie :jeden tysiąc pięćset złotych ) do dnia 08.05.2013 r. do godz. 10.00 (termin do którego pieniądze powinny znajdować się na koncie Zamawiającego.Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie która powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA – „Remont dachu ceramiczno – papowego oraz okapu w budynku mieszkalnymprzy ul. Kościuszki 19 w Chojnowie” z dopiskiem: - nie otwierać przed 08.05. 2013r. do godz. 10:00
data publikacji: 2013-04-17 10:14
 
Ogłoszenie - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej 6 w Chojnowie
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Michała Drzymały nr 30, 59-225 Chojnów ogłasza przetarg nieograniczony na :Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej nr 6 w Chojnowie. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.07.2013r. Zamawiający posiada projekt budowlany do wglądu w siedzibie zamawiającego przy ul. Drzymały 30 II piętro pokój nr 3.( oryginał do wglądu ) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany przed złożeniem oferty wnieść wadium w wysokości :1500 zł (słownie :jeden tysiąc pięćset złotych ) do dnia 09.05.2013 r. do godz. 10.00 (termin do którego pieniądze powinny znajdować się na koncie Zamawiającego.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie , oferta powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA – „. Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Tkackiej nr 6 w Chojnowie z dopiskiem: - nie otwierać przed 09.05. 2013r. do godz. 1100
data publikacji: 2013-04-17 08:49
 
OGŁOSZENIE : Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolnośći 10 w Chojnowie zaprasza do składnia ofert na : Remont dachu ceramiczno papowego ( I część )
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Wolności 10 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na :Remont dachu ceramiczno – papowego, budynek mieszkalny przy ul. Wolności 10 w Chojnowie ( I część ). Termin wykonania robót : do 15.07.2013r. Oferty należy składać do dnia 29.04.2013 r. do 10oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Remont dachu ceramiczno – papowego, budynek mieszkalny przy ul. Wolności 10 w Chojnowie ( I część )
data publikacji: 2013-04-12 13:12
 
OGŁOSZENIE: Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Dyrektor Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30 tel. 0-76 81 88 370 ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług w zakresie realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: chzgkim.chojnow.eu , www.bip.chojnow.net.pl , Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego /Sekretariat/ do dnia 10-04-2013r. godz. 10 00 Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Drzymały 30 pokój nr 4 -II p. 10 -04-2013r. godz. 10 30
data publikacji: 2013-03-27 13:01
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31 | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie