Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Klauzula informacyjna:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1.  Administratorem Danych Osobowych jest Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@chzgkim.pl


2.   Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.

Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych:

aleksandra@eduodo.pl        lub        iod@eduodo.pl ,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o realizację wypłacenia dodatku mieszkaniowego na podstawie:

·   art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

·  art. 9 ust. 2 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (…),

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane,

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak np. operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku mieszkaniowego i przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku, 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

7.   Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e)  do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku o wypłacenie dodatku mieszkaniowego,

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie