Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,          ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@chzgkim.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania jakości obsługi Interesanta przez Administratora, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych i interesu prawnego Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

· art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnie udzielona zgoda, przez którą rozumie się kontynuowanie rozmowy telefonicznej,

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów                     władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane                     osobowe,

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń tj. do czasu przedawnienia roszczeń, który wynosi odpowiednio: 3 lata lub 6 lat,

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

8.  Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)  do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d)  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e)  do przenoszenia danych,

f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy zlecenie. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy zlecenie,

11.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie