Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@chzgkim.pl
2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. 
Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: 
aleksandra@eduodo.pl     oraz       iod@eduodo.pl , 
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o dostarczenie wody dla mieszkańców Chojnowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane, 
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonym w punkcie trzecim,  lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, 
6.Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 
a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b)do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c)do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, 
d)do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
e)do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 
f)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
8.Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy na dostarczenie wody. 
9.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie