Zarządzenie nr 13/2020 
Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Chojnowie z dnia 08.04.2020 r. 
w sprawie ustalenia procedury projektowania, wykonywania i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wprowadzania zasad postępowania związanego 
z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz wprowadzenia cennika na usługi wodociągowo-kanalizacyjne.a) Wniosek o wydanie warunków na dostawę wody, odprowadzenie ścieków
b) Zgłoszenie realizacji budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego
c) Zgłoszenie do odbioru  końcowego przyłącza: wodociągowego, kanalizacyjnego
d) Protokół odbioru / uruchomienia sieci wodociągowej / przyłącza wodociągowego
e) Protokół odbioru / uruchomienia przyłącza kanalizacyjnego / sanitarnego/ deszczowego serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie